Lid worden

 • vanaf 200,- Bij 3 personen
  eenmalig
 • Starters
  pakket
  Welkom op onze golfclub:
  dit is de kans om het golfen goed te leren en volop te gaan spelen.
 • 5 holes par-3 baan
 • 3 maanden oefenfaciliteiten
 • GRATIS DRIVINGRANGE BALLEN!
 • beginnerswedstrijden
 • 7 UREN GOLFLES
 • 3 keer met een mentor 9 holes spelen
 • materialen te leen

 • 1 persoon € 390,-
 • 2 personen € 250,-
  per persoon*
 • 3 personen € 200,-
  per persoon*
 • Kies dit pakket...
 • *U dient wel gezamenlijk het traject uit dit pakket te volgen.

Contributietabel


Contributie 2019 Bijkomend
 Lidmaatschapsvormen  Contributie
 jaarlijks
 NGF-bijdrage
 jaarlijks
 Obligatie
 eenmalig
 Leden zonder obligatie 31 jaar en ouder € 1.150,- € 18,00   
 Obligatie-leden 31 jaar en ouder  € 1.020,- € 18,00  € 1.000,-
 Aspirant leden €    640,- € 18,00   
 Leden 26 tot 31 jaar €    570,- € 18,00   
 Leden 18 tot 26 jaar €    420,- € 18,00   
 Studenten ( 18 tot 26 jaar) €    250,- € 18,00   
 Jeugdleden (14 tot 18 jaar) €    200,- €   9,00  
 Jeugdleden (10 tot 14 jaar) €    115,- €   9,00  
 Aspirant jeugdleden €      60,- €   9,00  
 Buitenleden €    512,- €   6,00  
 Theeleden €      86,-    
 Par-3-leden €    270,- € 18,00   
 Registratieleden €      25,- € 18,00   

Overige lidmaatschappen


 • Aspirant 109,60 per maand
 • 6 maanden lid
 • Bij aansluitend normaal lidmaatschap ontvangt u €300,- korting op de jaarcontributie.
 • Alle opties van het member pakket
 • Kan slechts éénmalig worden aangegaan
 • Kies dit pakket...
 • Buitenlid 43,20 per maand
 • Buitenleden zijn leden die als zodanig zijn aangenomen en die bovendien lid zijn van een andere in Nederland of in het buitenland gevestigde club met eigen golfbaan, welke is aangesloten bij een overkoepelende landelijke golforganisatie.
 •  
 • Kies dit pakket...
 • Par-3 24,- per maand
 • 5 holes par-3 baan
 • Ruime oefenfaciliteiten
 • GRATIS DRIVINGRANGE BALLEN!
 • Bij betaling van greenfee een qualifying kaart spelen. Dan wordt door de club de handicapregistratie gedaan.
 • Kies dit pakket...
 • Competitie 210,- per seizoen
 • Lid van oktober tot aan de duur van de competitie
 • Als een speler ergens anders lid is, kan deze voor een gereduceerd tarief bij ons lid zijn om de NGF competitie te spelen.
 •  
 • Kies dit pakket...
 • Registratie 43,00 per jaar
 • Uw golfregistratie en uw handicap worden door ons bijgehouden en geadministreerd bij de NGF
 •  
 • Kies dit pakket...

Rittenkaart

  10 rittenkaart 18 holes   € 485,00
  15 rittenkaart 9 holes   € 425,00
  10 rittenkaart driving range   € 60,00

Algemene informatie


4-sterren Golf

Als lid van Leeuwarder Golfclub De Groene Ster bent u automatisch ook 4-Sterren lid en speelt u gratis op de banen van Golfclub De Compagnie te Veendam, Golfclub Havelte en Golfclub Zwolle. Meer informatie: http://4sterrengolf.nl


Lockerverhuur

Keuze Bedrag per jaar
Bovenlocker €60,-
Onderlocker €80,-
Jeugdlocker boven €30,-
Jeugdlocker onder €50,-
Electrolocker €120,-

Extra informatie lidmaatschappen

Lidmaatschap Met Obligatie 31 jaar en ouder. De leden in deze deze categorie hebben op 1 januari van het jaar waarin zij lid worden de 31-jarige leeftijd bereikt. Deze leden zijn obligatieplichtig en verkrijgen daarmee voordeel op de contributie t.o.v. het Lidmaatschap Zonder Obligatie.

Lidmaatschap Zonder Obligatie 31 jaar en ouder. De leden in deze deze categorie hebben op 1 januari van het jaar waarin zij lid worden de 31-jarige leeftijd bereikt en hebben geen obligatieplicht. De contributie voor deze leden is hoger dan voor gewone leden 31 jaar en ouder.

105 euro leden. De leden in deze categorie hebben op 1 januari van het jaar waarin zij lid worden de 31-jarige leeftijd bereikt. Het is vereist een machtigingsformulier voor maandelijkse automatische incasso af te geven. Leest u goed de machtigingsvoorwaarden.

Lidmaatschap in de categorie 18 tot 26 jaar. Leden in deze categorie hebben op 1 januari van het jaar waarin zij lid worden de 18-jarige leeftijd bereikt en zijn jonger dan 26 jaar. Bij aanmelding is het vereist een kopie van een identiteitskaart of rijbewijs af te geven, waaruit blijkt dat zij op grond van hun leeftijd recht hebben op een lidmaatschap in deze categorie.

Lidmaatschap in de categorie 26-31 jaar. Leden in deze categorie hebben op 1 januari van het jaar waarin zij lid worden de 26-jarige leeftijd bereikt en zijn jonger dan 31 jaar. Bij aanmelding is het vereist een kopie van een identiteitsbewijs of rijbewijs af te geven waaruit blijkt dat zij op grond van leeftijd recht hebben op een lidmaatschap in deze categorie.

Studentenlidmaatschap. Leden in deze categorie hebben op 1 januari van het jaar waarin zij lid worden de 21-jarige leeftijd bereikt en zijn jonger dan 26 jaar. Bij aanmelding is het vereist een kopie van een inschrijvingsbewijs aan een onderwijsinstelling voor dagonderwijs in te leveren van het lopende studiejaar. Het studentenlidmaatschap eindigt automatisch op 31 december van het verenigingsjaar (1 jan. tot en met 31 dec.), tenzij vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk te kennen is gegeven het lidmaatschap met één (1) jaar te verlengen onder gelijktijdige overlegging van eerdergenoemd inschrijvingsbewijs.

Jeugdlidmaatschap. Bestemd voor jeugd jonger dan 18 jaar. Voor aanmeldingsformulieren van jeugdleden die jonger zijn dan 16 jaar is het vereist dat een ouder of voogd het aanmeldings-formulier ondertekent.

Buitenlidmaatschap. Bij aanmelding is het vereist een kopie van een geldig lidmaatschapskaartje af te geven van de club, waarvan hij/zij lid is.

Aspirant lidmaatschap. Dit is een lidmaatschap voor den duur van 6 maanden, ingaande op de 1e van de maand waarin men lid wordt. Het aspirant lidmaatschap eindigt automatisch na 6 maanden, waarna men kan besluiten om tot een ander lidmaatschap (gewoon lid of 105 Eurolid) toe te treden.

Betalingen


Betaling ineens of in termijnen

Contributie is verschuldigd vanaf de 1e van de maand waarin men lid wordt. Indien men dus in de loop van het jaar lid wordt, wordt een evenredig deel van de jaarcontributie in mindering gebracht.
Na afgifte van een ondertekend machtigingsformulier voor automatische incasso kan naar keuze per maand of per kwartaal worden betaald.
Automatische incasso vindt plaats op of omstreeks de 27e van elke maand bij maandbetaling en op of omstreeks de 27e van elke beginmaand van een kwartaal bij kwartaalbetaling.
Per incasso worden kosten in rekening gebracht: € 3,- bij maandelijkse betaling en € 6,- bij betaling per kwartaal.

Obligatie

Obligaties worden beheerd door de Stichting Obligatiefonds Golfclub De Groene Ster, die vanuit het fonds leningen verstrekt aan de golfclub en aan de Stichting Golfbaan Leeuwarden om investeringen aan baan en overige accommodaties renteloos te financieren.
Leden die voor een obligatielidmaatschap hebben gekozen, hebben de keuze om de obligatie ineens, in twee of vier termijnen betalen. Het interval tussen de termijnbetalingen bedraagt een half jaar.
Na opzegging lidmaatschap wordt – overeenkomstig het Reglement van Stichting Obligatiefonds – de nominale waarde van de obligatie (€ 1.000,-) terugbetaald.

Betaling vast maandbedrag bij obligatie-lidmaatschap (€ 105,- lidmaatschap)

In beginsel gaat men een verbintenis aan voor de duur van 60 maanden. Gedurende die periode betaalt men een vast maandbedrag. Voor 2017 is het maandbedrag voor de totale duur van de verbintenis vastgesteld op € 105.- Na 60 maanden zijn niet alleen de voor elk jaar vastgestelde contributies maar tevens de obligatie betaald. Om voor deze wijze van betaling in aanmerking te komen dient men een machtigingsformulier te ondertekenen voor maandelijkse automatische incasso. Dit machtigingsformulier bevat tevens een aantal voorwaarden, die op deze lidmaatschapsvorm en betaalwijze van toepassing zijn. Tussentijdse opzegging van de verbintenis is mogelijk, doch de inmiddels betaalde bijdragen aan het Obligatiefonds worden in dat geval niet gerestitueerd. Nadat 60 achtereenvolgende maanden het maandbedrag is betaald, is tevens de obligatie volledig betaald en zal de nominale waarde van de obligatie (€ 1000,-) bij opzegging van het lidmaatschap worden gerestitueerd op de wijze zoals vastgelegd in het Reglement van de Stichting Obligatiefonds. Uitvoerige informatie over bovengenoemde betaalwijzen is verkrijgbaar bij het clubsecretariaat.

We wensen je alvast heel veel golfplezier toe!

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN