JAARLIJKSE HANDICAPHERZIENING ( VERVOLG)

05-01-2022 13:54
In ons vorige artikel hebben we aangekondigd om met een vervolg te komen en wat dieper op deze materie in te gaan.
Algemeen
De  invoering van het WHS brengt als verandering mee dat de jaarlijkse herziening voortaan via de NGF verloopt en niet meer via de eigen clubsoftwareleveranciers.
De handicapcommissie kan voor de herziening vanaf medio december bij de NGF een spelersoverzicht opvragen. In dat Excel-bestand staan de GSN-nummers van de gemarkeerde leden die mogelijk in aanmerking komen voor een jaarlijkse herziening. Met behulp van dit bestand kan de handicapcommissie vervolgens de details van de gemarkeerde spelers analyseren en zelf bepalen wie in aanmerking komt voor een handicapaanpassing (handicapherziening). De herziening vindt plaats in de maand januari.
Waarom is een jaarlijkse handicapherziening nodig?
In principe zorgt het handicapsysteem automatisch voor de juiste handicaps. Maar in sommige gevallen wijkt de handicap van een speler toch sterk af van zijn/haar spelniveau en in die gevallen is een aanpassing soms gewenst. Het proces van de jaarlijkse herziening geeft de handicapcommissie de mogelijkheid om te onderzoeken of de handicap van een speler, gelet op de behaalde dagresultaten, een goede weerspiegeling is van de speelsterkte van de speler.
Dat de handicaps van de leden zo juist mogelijk zijn, dat is een van de taken van de handicapcie. Alleen dan kunnen spelers van verschillend niveau op gelijke voet met elkaar een strijd aan.
Wanneer komt een speler in aanmerking voor handicapherziening?
De basis bestaat uit het vergelijken van de dagresultaten ( scores) van de speler met de te verwachten dagresultaten op basis van de handicap van de speler. Indien de werkelijke dagresultaten sterk afwijken van de te verwachten resultaten, dan komt de speler in aanmerking voor verdere evalaluatie door de handicapcommissie.
Op basis van de handicap die de speler heeft, wordt een zogenaamde  bandbreedte  berekend . De te verwachten dagresultaten moeten binnen deze bandbreedte liggen.  
De bovengrens van deze bandbreedte word berekend met de formule  "1,16 × handicap + 10,200" en de ondergrens met de formule " 0,957 × handicap - 2,992". Deze formules staan niet in de "Rules of Handicapping" maar in technische specificaties waarover de NGF beschikt.
Voorbeeld. Voor een speler met hcp 21 is de bovengrens  van de bandbreedte  1,16 × 21 + 10,200 = 34,6 en de ondergrens 0,957 × 21 - 2,992 = 17,1. Deze speler  wordt geacht een dagresultaat te behalen dat binnen de bandbreedte  "17,1 - 34,6 " ligt. Als het dagresultaat van een qualifying ronde  gelijk is aan - of boven de bovengrens ligt, dan is de handicap waarschijnlijk te laag en moet worden verhoogd. Is het dagresultaat gelijk aan - of beneden de ondergrens, dan is de handicap waarschijnlijk te hoog en moet worden verlaagd.
Om voor elke speler vast te stellen of de handicap moet worden verhoogd of verlaagd dan wel gelijk blijft, moet enerzijds naar het totaal aantal dagresultaten in 2021 en anderzijds naar het aantal afwijkende dagresultaten dat gelijk is aan of boven de bovengrens van de bandbreedte ligt en het aantal afwijkende dagresultaten dat gelijk is aan of onder de ondergrens ligt. 
Onderstaande tabellen in figuur 1 zijn van toepassing om te bepalen of een handicap moet worden herzien. 
Figuur 1.

Ter verduidelijking: in figuur 1 worden met scores dus dagresultaten  bedoeld en de evaluatieperiode is het jaar 2021. Een "afwijkende lage score" is een dagresultaat dat lager is dan of gelijk is aan de ondergrens. Een"afwijkende hoge score" is een dagresultaat dat gelijk is aan of hoger is dan de bovengrens.
Uit de tabellen in figuur 1 blijkt dus dat een speler die in 2021 bijvoorbeeld 13 qualifying rondes heeft gespeeld ( dus 13 dagresultaten) in aanmerking komt voor handicapverlaging als 2 of meer dagresultaten gelijk zijn aan - of onder de voor deze speler berekende ondergrens liggen en voor handicapverhoging als 3 of meer dagresultaten gelijk zijn aan - of boven de berekende bovengrens liggen.
Wilt u nu weten of uw handicap in aanmerking komt voor herziening en heeft u daar een beetje rekenwerk voor over, dan kunt u met de hierboven vermelde formules de onder en bovengrens  van de bandbreedte van uw handicap berekenen. Vervolgens gaat u in uw profiel op de website naar  "mijn WHS index"en noteert het aantal dagresultaten (SD's) in 2021 en hoeveel afwijkende hoge en lage dagresultaten u heeft t.o.v. de bandbreedte. De kolommen in figuur 1 geven dan aan of uw handicap wel of niet voor evaluatie in aanmerking komt.
Onderstaand een  voorbeeld van een speler die door de NGF is  gemarkeerd voor handicapherziening  en waarvoor wij de  details en het totaal aantal dagresultaten in 2021 hebben ontvangen.
Figuur 2. Details van de speler.

 
 
 We zien in fig.2 dat het verschil tussen de handicap en het gemiddelde dagresultaat nogal fors is. Dat geeft al aan dat de handicap wat aan de lage kant is. Verder zien we dat in 2021 acht qualifying rondes zijn gespeeld,  waarvan 3  dagresultaten afwijkend hoog zijn. Volgens de tabel "afwijkende hoge scores" in fig.1 komt de speler in aanmerking voor handicapherziening.
Figuur 3. Overzicht dagresultaten van deze speler in 2021.

Ter verduidelijking: SD staat voor "score differential" = dagresultaat
We zien in fig. 3  de drie door de NGF  "gevlagde" dagresultaten die afwijken van de bovengrens (  liggen boven de bovengrens). Vlgs de tabel " afwijkende hoge scores" in fig.1 mag de speler met 8 dagresultaten hooguit 2 afwijkende hoge dagresultaten hebben. Er moet nu een situatie worden gecreëerd dat de speler niet gemarkeerd wordt door de NGF. Dat kan door het aantal afwijkende hoge dagresultaten terug te brengen naar 1 of 2 afwijkende hoge dagresultaten.
Als we de handicap van deze speler met +1 verhogen, verschuift de bandbreedte en wordt de bovengrens van de bandbreedte met 1,16 verhoogd tot 36,96  ( 1,16 × 23.1 + 10,200 = 36,96 ) Met een verhoging van +1 valt het dagresultaat van 36.5 ( op 23-06-2021 ) dus binnen de  nieuwe bandbreedte en blijven er nog 2 afwijkende hoge dagresultaten over. Met 2 afwijkende hoge dagresultaten zou de speler niet door de NGF zijn gemarkeerd .Zo op het eerste oog zou hcp 23.1 dus de juiste handicap zijn.
Het komt er dus op neer dat we van alle gemarkeerde spelers door middel van gefingeerde handicapverhogingen of verlagingen de bandbreedtes gaan verschuiven: naar boven als er te veel afwijkende hoge dagresultaten zijn en naar beneden als er te veel afwijkende lage dagresultaten zijn. We verschuiven de bandbreedte totdat één of meerdere dagresultaten binnen de nieuwe bandbreedte vallen en de resterende "gevlagde" dagresultaten geen reden meer zijn voor de NGF om de speler te markeren voor handicapherziening.
Voorbeeld. Speler met hcp 15.1 heeft 26 dagresultaten waarvan 6 afwijkende hoge dagresultaten. Drie afwijkende hoge dagresultaten zijn toegestaan. In dat geval zou de NGF de speler niet markeren. Vraag is natuurlijk met hoeveel punten moet de handicap worden verhoogd. De bandbreedte bij hcp 15.1 heeft als bovengrens 1,16 × 15.1 + 10,200 = 27.72  We verhogen de handicap met "+2", de nieuwe bovengrens van de bandbreedte wordt 1,16 × 17,1 + 10,200 = 30.04. en dan blijkt dat drie afwijkende hoge dagresultaten binnen de verhoogde bandbreedte vallen. Kortom, met hcp 17.1 zou de speler nog maar 3 afwijkende hoge dagresultaten hebben en dus niet door de NGF worden gemarkeerd voor handicapherziening ( zie tabel fig.1 ). 
Op bovenstaande wijze handicaps gaan herzien is natuurlijk zeer rigide en kort door de bocht. Er blijven nog tal van factoren over die kunnen en moeten worden meegenomen in de besluitvorming. Bovendien, ook de speler heeft een " say in de matter"
Wat als een speler het niet eens is met een handicapaanpassing?
Alvorens we de handicap van een speler herzien, laten we dit per email weten. Als een speler het niet eens is met een handicapherziening, dan kan de speler ons dit uiteraard mededelen ( wel geargumenteerd graag ). Mogelijk  leidt dat tot een heroverweging van de beslissing. Voorwaarde is wel dat de speler geen voordeel heeft van bijv. een te lage handicap ( bijvoorbeeld bij de indeling van de competitieduels of bij deelname-eisen voor wedstrijden).
Tot slot
We hopen u met dit artikel wat wijzer te hebben gemaakt over de jaarlijkse handicapherziening. In elk geval bent u nu in staat om aan het eind van het jaar ook zelf eens te bekijken hoe u ervoor staat. Maar niet alleen aan het eind van het jaar. Ook in de loop van het jaar kunt u eens kijken hoe u ervoor staat.  De handicapcommissie is altijd bereid om tussentijds een handicap te herzien. Het gaat allemaal om uw spelplezier.
Vragen ?
Heeft u nog vragen? Mail dan naar handicapcommissie@leeuwardergolfclub.nl
R&H cie
Meer nieuws

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN