Financieringsplan Zonnepanelen Golfclub de Groene Ster

14-02-2020 16:20
Afgelopen november zijn de leden middels een Off Course Bulletin op de hoogte gebracht van het voornemen om te onderzoeken of plaatsing van zonnepanelen voor onze golfclub rendabel zou zijn. Daartoe had het bestuur een werkgroep geïnstalleerd. Deze werkgroep heeft op de ALV van november jl. haar bevindingen kenbaar gemaakt, wat heeft geresulteerd in de aanbeveling om dit project te gaan starten op grond van de financiële overweging en onderbouwing zoals in dat rapport is opgesteld. Onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de op de plannen gebaseerde begroting en het rendement van de investering niet significant mogen afwijken van de gepresenteerde versie, is de ALV met ruime meerderheid akkoord gegaan met het definitief uitwerken van die plannen.
Voor het project is een SDE+ subsidie aangevraagd en verkregen. De subsidie houdt een garantie op de stroomprijs in, zodat het project gedurende de looptijd van 15 jaar een garantieprijs ontvangt, waardoor het project rendabel zal zijn.
 
Een belangrijk onderdeel betreft de financiering van het project. Het is nu tijd geworden om de financiën rond te krijgen. Vandaar onderstaande uiteenzetting met de mogelijkheden en deadline.
 
De benodigde financiering van het project bedraagt € 100.000,= inclusief BTW. Uit BTW en Sportsubsidies verwachten we rond € 15.000,= te kunnen binnenhalen. De benodigde financiering bedraagt dus minimaal € 85.000, =. De vereniging heeft zelf niet voldoende middelen om dit uit de reserves te betalen. Dat heeft ook te maken met de juridische opzet van Leeuwarder Golfclub De Groene Ster, waarbij alle bezittingen in Stichting Golfbaan Leeuwarden (SGL) zijn ondergebracht. In het verleden zijn de positieve baten bij de vereniging ook bewust naar de SGL geleid. De SGL heeft, rekening houdend met toekomstige investeringen in de golfbaan, op dit moment geen financiële middelen gereserveerd om de zonnepanelen te financieren.
 
Bankfinanciering voor de vereniging stuit op verschillende bezwaren. Zonnepanelen worden alleen gefinancierd als ze gelegd worden op een eigen dak. In dit geval is het clubhuis en overige opstallen eigendom van de SGL. Bankfinanciering aan SGL stuit op het bezwaar dat de overheidssubsidie (SDE) aangevraagd is voor de vereniging en niet overgezet kan worden op de SGL.
Financiering via de vereniging heeft als bijkomend voordeel dat er fiscaal gunstig geschonken kan worden. Dat is niet mogelijk als de financiering via SGL loopt.
Kortom, wij doen een beroep op onze leden om de investering in zonnepanelen mogelijk te maken.
We gaan daarvoor vier verschillende soorten obligaties uitgeven. Omdat de rente op spaartegoeden vrijwel nihil is, wordt de aankoop van obligaties naast het, niet onbelangrijk, milieuaspect, ook nog eens een financieel aantrekkelijke optie. Bovendien kunnen de obligaties desgewenst, ook met belastingvoordeel, geschonken worden aan de vereniging.
 
Soorten obligaties
Dit zijn de vier verschillende soorten obligaties:
  1. Obligatie tegen 0% rente en schenken aan de Vereniging in 5 jaar
  2. Obligatie tegen 0% rente met een looptijd van 6 jaar
  3. Obligatie tegen 3% rente per jaar met een looptijd van 6 jaar
  4. Obligatie tegen 3,5% rente per jaar met een looptijd van 10 jaar
 
De 0% obligaties betalen geen rente. Voor alle obligaties geldt, dat er tussentijds geen aflossing plaatsvindt. U krijgt uw gehele inleg terug op de einddatum. De rente wordt 1 maal per jaar achteraf betaald. De coupure (omvang) van de obligaties is € 250,=. Dus in totaal worden er 340 obligaties uitgegeven.
 
Inschrijvingsperiode
De inschrijvingsperiode loopt vanaf nu tot 17 februari 2020. Indien de vraag groot is, zal er gekort worden op de inschrijvingen. Bij toewijzing zullen kleinere inschrijvingen voorrang krijgen boven grote inschrijvingen. Om een grotere draagkracht te beogen, hebben we liever een groot aantal leden die meedoen voor een kleiner bedrag, dan enkele leden die voor grote bedragen meedoen, hoewel we ook dat laatste natuurlijk niet willen uitsluiten.
 
Risico
De vereniging laat de laatste jaren positieve resultaten zien. Ook over 2019 verwachten we een positief resultaat. Tegenover de rentelasten en terugbetaling op de uit te geven obligaties staat een besparing op de energierekening.
De vereniging heeft geen schulden. SGL heeft een relatief kleine bankschuld van € 360.000, = die medio 2025 geheel afgelost zal zijn. Het vrijvallen van aflossing en rente geeft een extra ruimte van ca. € 70.000, = per jaar voor SGL.
Stichting Obligatiefonds Leeuwarder Golfclub De Groene Ster heeft een schuld aan de leden van € 438.000, =. Er is geen wachtlijst meer van vertrekkende leden die betaald moeten worden.
Het grootste risico is een plotselinge en forse daling van het aantal leden van de golfclub, waardoor de contributie-inkomsten dalen. Dit kan betekenen, dat de vereniging te weinig geld heeft om de jaarlijkse lasten te betalen. Overigens wijst niets in de richting van een dalend ledental.
De obligatiehouders hebben een vordering op de vereniging. SGL is juridisch niet verplicht om te hulp te schieten bij betalingsproblemen. Bovendien zijn er uit hoofde van de bankfinanciering al veel zekerheden verpand aan Rabobank.
 
Samenvatting
Om onze golfclub duurzamer te maken zijn zonnepanelen een aantrekkelijke investering. Het benodigde bedrag hiervoor is te overzien. Door de lage rente zijn de kosten nu laag. De toegezegde SDE-subsidie maakt het ook aantrekkelijk om deze investering te doen.
Tegenwoordig geldt dat de rente op banktegoeden vrijwel nul is. Het geld ter beschikking stellen aan de vereniging kost eigenlijk niets, en als u kiest voor rentedragende obligaties kunt u een aantrekkelijk rendement behalen.
Ook kunt u fiscaal vriendelijk de obligaties schenken aan de vereniging. Afhankelijk van uw hoogste belastingtarief krijgt u een fiscaal voordeel.
 
Aanmelding
Participanten kunnen hun deelname kenbaar maken door het invullen van het deelnameformulier
De uiterste inschrijfdatum is 17 februari 2020. Na het bekend worden van het bedrag waarvoor u kunt inschrijven wordt storting van het bedrag verwacht voor 1 maart 2020.
 
Leeuwarden, 13 januari 2020
Bestuur Leeuwarder Golfclub De Groene Ster
Meer nieuws

ALTIJD AL WILLEN GOLFEN? PAK JE KANS MET DEZE SUPER AANBIEDING: VOOR SLECHTS 550 EURO LEER JE GOLFEN ÉN BEN JE LID TOT 1 JANUARI 2021!  

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN