Lid worden

Contributie 2019 Bijkomend
 Lidmaatschapsvormen  Contributie
 jaarlijks
 NGF-bijdrage
 jaarlijks
 Obligatie
 eenmalig
 Leden zonder obligatie 31 jaar en ouder € 1.150,- € 18,00   
 Obligatie-leden 31 jaar en ouder  € 1.020,- € 18,00  € 1.000,-
 Aspirant leden €    640,- € 18,00   
 Leden 26 tot 31 jaar €    570,- € 18,00   
 Leden 18 tot 26 jaar €    420,- € 18,00   
 Studenten ( 18 tot 26 jaar) €    250,- € 18,00   
 Jeugdleden (14 tot 18 jaar) €    200,- €   9,00  
 Jeugdleden (10 tot 14 jaar) €    115,- €   9,00  
 Aspirant jeugdleden €      60,- €   9,00  
 Buitenleden €    512,- €   6,00  
 Theeleden €      86,-    
 Par-3-leden €    270,- € 18,00   
 Registratieleden €      25,- € 18,00   

 
Inlichtingen en aanmelding
U kunt bij het secretariaat terecht voor meer informatie en aanmelding.
De openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 12.30 en van 13.00 tot 16:00 uur
Telefoonnummer: 0511 43 22 99 (kies 1)
E-mail: info@leeuwardergolfclub.nl 

4-Sterren Golf
Als lid van Leeuwarder Golfclub De Groene Ster bent u automatisch ook 4-Sterren lid en speelt u gratis op de banen van Golfclub De Compagnie te Veendam,
Golfclub Havelte en Golfclub Zwolle. Meer informatie: http://4sterrengolf.nl

Leden jonger dan 31 jaar
Deze leden zijn niet obligatie plichtig. Indien een lid de leeftijd van 31 bereikt en minimaal reeds 2 jaar lid is van onze vereniging hoeft geen obligatie meer aangeschaft te worden.
 
€ 105 lidmaatschap (inclusief obligatie gespreid over 5 jaar)
Maandelijkse betaling van € 105,- incl. incassokosten.
Na 5 jaar is de obligatie volgestort waarna alleen nog contributie (€ 82,= per maand omgerekend naar tarief 2017) verschuldigd is.
Alleen volgestorte obligaties komen in aanmerking om na beëindiging lidmaatschap te worden terugbetaald.
 
Aspirant lidmaatschap
De club kent het aspirant lidmaatschap, bedoeld om kennis te maken met de golfsport/golfclub. Het betreft een periode van 6 maanden en kan slechts éénmalig worden aangegaan.
Het aspirant lidmaatschap gaat in op de 1e van de maand en kost € 640,- Bij aansluitend normaal lidmaatschap ontvangt u € 300,- korting op de jaarcontributie.
Ook voor het aspirant lidmaatschap geldt een NGF bijdrage van € 18,00
 
Buitenleden
Buitenleden zijn leden die als zodanig zijn aangenomen en die bovendien lid zijn van een andere in Nederland of in het buitenland gevestigde club met eigen golfbaan, welke is aangesloten bij een overkoepelende landelijke golforganisatie.
 
Par-3 leden
Par 3 leden zijn oefenleden die gedurende het lidmaatschap onbeperkt gebruik mogen maken van de 5-holes par-3 oefenbaan, de Rabobank drivingrange en de overige oefengreens. Voor Par-3 leden geldt, dat wanneer zij tegen betaling van greenfee een Qualifying kaart hebben gespeeld, de club de handicapregistratie verzorgt.
Par-3 leden zijn eveneens NGF-geregistreerd.
 
Competitielidmaatschap     
Onze club kent ook het competitielidmaatschap. Als een speler ergens anders lid is, kan deze voor een gereduceerd tarief bij ons lid zijn om de NGF competitie te spelen.
De periode loopt van eind september t/m de duur van de competitie die normaliter eindigt eind april/begin mei.
Het tarief voor het competitielidmaatschap is voor het seizoen 2019|2020 vastgesteld op € 210,-.
 
 Lockerverhuur per jaar
 Bovenlocker €   60,00 
 Onderlocker €   80,00 
 Jeugdlocker boven €   30,00 
 Jeugdlocker onder €   50,00 
 Electrolocker € 120,00 
 
 
BETALINGEN
 
Betaling ineens of in termijnen
Contributie is verschuldigd vanaf de 1e van de maand waarin men lid wordt. Indien men dus in de loop van het jaar lid wordt, wordt een evenredig deel van de jaarcontributie in mindering gebracht.
Na afgifte van een ondertekend machtigingsformulier voor automatische incasso kan naar keuze per maand of per kwartaal worden betaald.
Automatische incasso vindt plaats op of omstreeks de 27e van elke maand bij maandbetaling en op of omstreeks de 27e van elke beginmaand van een kwartaal bij kwartaalbetaling.
Per incasso worden kosten in rekening gebracht: € 3,- bij maandelijkse betaling en € 6,- bij betaling per kwartaal.
https://www.leeuwardergolfclub.nl/assets/img/uploads/files/machtigingsformulier 2018.pdf
 
Obligatie
Obligaties worden beheerd door de Stichting Obligatiefonds Golfclub De Groene Ster, die vanuit het fonds leningen verstrekt aan de golfclub en aan de Stichting Golfbaan Leeuwarden
om investeringen aan baan en overige accommodaties renteloos te financieren.
Leden die voor een obligatielidmaatschap hebben gekozen, hebben de keuze om de obligatie ineens, in twee of vier termijnen betalen. Het interval tussen de termijnbetalingen bedraagt een half jaar.
Na opzegging lidmaatschap wordt – overeenkomstig het Reglement van Stichting Obligatiefonds – de nominale waarde van de obligatie (€ 1.000,-) terugbetaald.
 
Betaling vast maandbedrag bij obligatie-lidmaatschap (€ 105,- lidmaatschap)
In beginsel gaat men een verbintenis aan voor de duur van 60 maanden. Gedurende die periode betaalt men een vast  maandbedrag.
Voor 2017 is het maandbedrag voor de totale duur van de verbintenis vastgesteld op € 105.-
Na 60 maanden zijn niet alleen de voor elk jaar vastgestelde contributies maar tevens de obligatie betaald.
Om voor deze wijze van betaling in aanmerking te komen dient men een machtigingsformulier te ondertekenen voor maandelijkse automatische incasso.
Dit machtigingsformulier bevat tevens een aantal voorwaarden, die op deze lidmaatschapsvorm en betaalwijze van toepassing zijn.
Tussentijdse opzegging van de verbintenis is mogelijk, doch de inmiddels betaalde bijdragen aan het Obligatiefonds worden in dat geval niet gerestitueerd.
Nadat 60 achtereenvolgende maanden het maandbedrag is betaald, is tevens de obligatie volledig betaald en zal de nominale waarde van de obligatie (€ 1000,-) bij opzegging van het lidmaatschap worden gerestitueerd op de wijze zoals vastgelegd in het Reglement van de Stichting Obligatiefonds.
Uitvoerige informatie over bovengenoemde betaalwijzen is verkrijgbaar bij het clubsecretariaat.
 
 

We wensen je alvast heel veel golfplezier toe!

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN