Gewijzigde golfregels

Elke vier jaar, bij het verschijnen van een nieuw regelboek, wijzigen de R&A en de USGA enkele golfregels. Het gaat hierbij om verbeteringen en preciseringen zodat de regels gemakkelijker te begrijpen en toe te passen zijn. 
Het is niet alleen voor regel- en wedstrijdcommissies, maar voor iedere golfer belangrijk om te weten wat er verandert. Daarom worden de belangrijkste veranderingen op deze pagina toegelicht. Deze informatie is ook te vinden op de website van de NGF.

NB: De Spelerseditie van de Golfregels wordt niet meer in papieren vorm gedrukt.  De NGF gaat ervan uit dat iedereen de golfregels op o.a. zijn mobiel heeft. De Spelerseditie van de Golfregels, geldig vanaf januari 2019, is m.i.v. 2023 niet meer bruikbaar. 
Met de gratis regelapp van de R&A kunnen golfers snel en gemakkelijk een regel checken op hun smartphone - in de Nederlandse taal. 


WIJZIGING GOLFREGELS PER 1 JANUARI 2023
 
Regel 25 - Regels voor golfers met een beperking
Het Regelboek 2023-2027 heeft een nieuw hoofdstuk – 25 – met daarin de regels voor golfers met een beperking.

Toelichting
Deze aanpassing komt voort uit het streven van de R&A en USGA naar inclusiviteit. Regel 25 is vanaf 1 januari 2023 van toepassing op alle wedstrijden en spelvormen.
2019: De “Aangepaste Regels voor spelers met een beperking” zijn niet opgenomen in het Regelboek. De Aangepaste Regels zijn alleen van toepassing als zij als plaatselijke regels zijn ingesteld door de Commissie die verantwoordelijk is voor een wedstrijd.
2023: De regels voor spelers met een beperking zijn onderdeel van de standaardregels en opgenomen in het Regelboek om aan te geven dat deze van toepassing zijn in alle wedstrijden waaraan golfers met een beperking meedoen.

Regel 3.3b(4) - Scoren bij strokeplay, verantwoordelijkheid van de speler
Een speler wordt na 2022 niet meer bestraft als hij of zij bij een wedstrijd met handicapverrekening niet zijn of haar handicap op de scorekaart vermeldt. De Commissie is ervoor verantwoordelijk dat de handicap van een speler juist is. De Commissie is ook verantwoordelijk voor het berekenen van de handicapslagen van de speler en voor het berekenen van de nettoscore van een speler.

Bij qualifying scores die een golfer inlevert buiten wedstrijden om gelden de regels van het Wereld Handicap Systeem: de speler is verantwoordelijk voor de juiste handicap op zijn of haar scorekaart.

Toelichting
Deze aanpassing heeft te maken met een toename van verschillende technologieën om scores in te leveren sinds de invoering van het Wereld Handicap System (WHS).

Voorbeeld
2019: Bij een wedstrijd met handicapverrekening is de speler is ervoor verantwoordelijk zich ervan te verzekeren dat zijn of haar handicap correct is. Als een speler een scorekaart inlevert zonder de juiste handicap:
-wordt de speler voor de wedstrijd met handicapverrekening gediskwalificeerd als de handicap op de scorekaart te hoog is en dit het aantal slagen dat hij of zij krijgt beïnvloedt, of als er geen handicap is vermeld;
-telt de nettoscore met gebruik van de lage handicap, zonder straf, als de handicap op je scorekaart te laag is.
2023: De Commissie is verantwoordelijk voor correcte handicaps en voor het berekenen van het aantal handicapslagen en het bepalen van de nettoscore van de speler.


Regel 4.1a(2) - Gebruik of reparatie van een club die beschadigd is tijdens de ronde
Een speler mag na 2022 een beschadigde club vervangen, mits de club niet is beschadigd door misbruik en mits de speler bij de vervanging van de club geen onnodig oponthoud veroorzaakt.

Voorbeeld
2019: Als een speler een ronde is begonnen met 14 clubs, mag hij of zij een club die beschadigd raakt tijdens de ronde niet vervangen (tenzij de speler niet zelf de beschadiging heeft veroorzaakt).
2023: Als een speler een ronde is begonnen met 14 clubs, mag hij of zij een club die beschadigd raakt tijdens de ronde vervangen, mits de beschadiging niet is veroorzaakt door misbruik van de club
.
Regel 6.3b(3) - Bal vervangen door een andere bal tijdens het spelen van een hole
In het Regelboek 2023-2027 is de straf voor het spelen van een vervangende bal die in strijd met de regels in spel is gebracht, teruggebracht van de algemene straf tot 1 strafslag.
Voorbeeld
2019 Een speler markeert zijn bal (een Pinnacle Rush gemarkeerd met één zwarte stip) die op de green ligt, neemt deze op en vervangt deze door een andere bal (bijvoorbeeld een Titleist ProV1 met één zwarte stip of een andere Pinnacle Rush, eentje die gemarkeerd is met twee zwarte stippen). Als de speler de fout niet herstelt, krijgt hij of zij 2 strafslagen. De speler moet de hole nu uitspelen met de vervangende bal. De speler had de originele bal (de Pinnacle Rush met één zwarte stip) die hij of zij op de green opnam, moeten terugplaatsen volgens regel 13.1b en heeft de andere bal (de Titleist ProV1 of de Pinnacle Rush met twee zwarte stippen) in strijd met de regels in het spel gebracht.
2023: Als de speler de fout niet herstelt, krijgt hij of zij 1 strafslag. De speler moet de hole uitspelen met de vervangende bal. De speler had de originele bal (de Pinnacle Rush met één zwarte stip) die hij of zij op de green opnam, moeten terugplaatsen volgens regel 13.1b.

Regel 11.1b - Bal in beweging raakt per ongeluk een persoon of invloed van buitenaf: plaats van waar de bal gespeeld moet worden
In het Regelboek 2023-2027 is Regel 11.1b(2) veranderd. Als een bal die vanaf de green wordt gespeeld een insect, de speler of de club raakt die is gebruikt om de slag te doen, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt.

Toelichting
2019: Als de bal na een slag op de green een dier, persoon of los obstakel op de green raakt, vervalt de slag en moet de bal opnieuw worden gespeeld vanaf de oorspronkelijke plek. 
2023: Als de bal na een slag op de green een insect, de speler zelf of de club waarmee de slag is gedaan raakt, moet de bal worden gespeeld zoals hij ligt.

Voorbeeld
2019: Na een slag op de green raakt de bal een kever die op de green loopt. De slag telt niet en de bal moet opnieuw worden gespeeld vanaf de oorspronkelijke plek.
2023: De slag telt en de bal moet worden gespeeld zoals hij ligt.
Algemene wijzigingen - Recht naar achteren ontwijken
De procedure voor het recht naar achteren ontwijken, een procedure die vaak wordt toegepast als een speler een hindernis ontwijkt of een bal onspeelbaar verklaart, is per 1 januari 2023 vereenvoudigd. De speler moet de bal op de lijn droppen. De plek op de lijn waar de gedropte bal het eerst de grond raakt, creëert een dropzone van één clublengte in elke richting vanaf dat punt. Deze wijziging komt naar voren in aanpassingen van de regels 14.3b(3), 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b en 19.3 en in de definitie van dropzone.

Toelichting
2019: Bij het recht naar achteren ontwijken behoort een speler een referentiepunt te kiezen op de lijn. Dat referentiepunt bepaalt de dropzone van één clublengte, niet dichter bij de hole. 
2023 (afbeelding hieronder): Bij het recht naar achteren ontwijken moet de speler de bal droppen op de lijn. Het punt waar de bal na het droppen het eerst de lijn raakt, is het referentiepunt. Dat referentiepunt bepaalt de dropzone van één clublengte in alle richtingen, ook dichter bij de hole. In andere woorden: de bal moet tot rust komen binnen één clublengte van de plaats waar hij gedropt wordt.Regel 9.3 - Bal bewogen door natuurkrachten
In het Regelboek 2023-2027 komt een nieuwe Uitzondering 2 bij Regel 9.3 die bepaalt dat een bal moet worden teruggeplaatst als hij naar een ander gebied van de baan beweegt nadat hij is gedropt, geplaatst of teruggeplaatst. Dit geldt ook als de bal buiten de baan tot stilstand komt.

Voorbeeld
Een speler ontwijkt een hindernis en dropt zijn of haar bal op de helling buiten de hindernis. Nadat de bal tot stilstand is gekomen binnen de dropzone, rolt deze als gevolg van de zwaartekracht terug de hindernis in.

2019: Doordat de bal is bewogen door natuurkrachten, moet hij gespeeld worden zoals hij ligt (of de speler moet opnieuw de hindernis ontwijken met opnieuw bijtelling van 1 strafslag)
2023: Doordat de bal is bewogen door natuurkrachten en naar een ander deel van de baan is gerold, moet hij worden teruggeplaatst. De speler krijgt geen straf.

Regel 10.2b - Andere hulp
In het Regelboek 2023-2027 is Regel 10.2b voor de duidelijkheid herschreven. In de regel zijn nu ook de belangrijkste principes van de Clarifications (Interpretaties) verwerkt die in april 2019 zijn uitgegeven ter ondersteuning van deze regel. Regel 10.2b(1) en (2) bepalen dat noch de caddie noch enig ander persoon een voorwerp mag neerleggen om de speler te helpen met de speellijn of andere informatie over richting (zoals wanneer de speler de vlaggenstok niet kan zien) – en de speler kan de straf niet ontlopen door het voorwerp te laten verwijderen voordat de slag wordt gedaan.
Toelichting
2019: Als de bal niet op de green ligt, mag de speler een voorwerp laten plaatsen om de speellijn aan te geven. Dat voorwerp moet worden verwijderd voordat de slag wordt gedaan.
2023: Nergens op de baan mag de speler een voorwerp laten plaatsen om de speellijn aan te geven. De speler kan de straf (algemene straf) niet ontlopen door het voorwerp te (laten) verwijderen voordat de slag wordt gedaan.

Regel 21.1c - Straffen bij stableford
In de regels vanaf 1 januari 2023 geldt dat straffen met betrekking tot clubs, de starttijd en onnodig oponthoud voortaan op de hole worden toegepast, op dezelfde manier als bij standaard strokeplay. Deze wijziging wordt ook doorgevoerd in regel 21.3c (Straffen bij par/bogey).

Toelichting
2019: Spelen met meer dan 14 clubs, te laat starten en onnodig oponthoud worden bestraft door het totaal aantal punten van de ronde te verlagen met de strafpunten die van toepassing zijn.
2023: Spelen met meer dan 14 clubs, te laat starten en onnodig oponthoud worden bestraft door het bijtellen van strafslagen op de betreffende hole.
Voorbeeld
Een speler start 2 minuten te laat bij een stableford-wedstrijd en scoort 1 punt op de eerste hole en totaal 34 punten voor de ronde.
2019: De score van de speler wordt met 2 punten verlaagd. De score van de speler voor de ronde is 32 punten.
2023: De speler krijgt 2 strafslagen op de eerste hole en scoort daar geen punten. De score van de speler voor de ronde is 33 punten.

Regel 1.3c(4) - Toepassen van straffen bij meerdere regelovertredingen
Na 2022 maakt het bepalen of overtredingen gerelateerd of niet gerelateerd zijn geen deel meer uit van de toepassing ervan, wat betekent dat er minder gevallen zullen zijn waarin meerdere straffen van toepassing zijn.

Toelichting
2019: Als een speler meerdere regels overtreedt of een enkele regel meerdere keren overtreedt voordat sprake is van een tussenkomende gebeurtenis en als de overtredingen het gevolg zijn van afzonderlijke en niet gerelateerde handelingen, dan krijgt de speler apart straf voor elke overtreding.
2023: Als een speler meerdere regels overtreedt of een enkele regel meerdere keren overtreedt voordat sprake is van een tussenkomende gebeurtenis, krijgt de speler slechts één straf. Als de regelovertredingen verschillend bestraft worden, krijgt de speler de hogere straf.

Voorbeeld
2019 In een strokeplay-wedstrijd raakt een speler het zand in een bunker bij het maken van een oefenswing en breekt hij een tak af die de ruimte van zijn voorgenomen swing belemmert. De speler krijgt in totaal 4 strafslagen: 2 strafslagen voor het aanraken van het zand in de bunker en 2 strafslagen voor het verbeteren van de ruimte voor zijn voorgenomen swing.
2023: De speler krijgt in totaal 2 strafslagen.

Algemene wijzigingen - Hoe te handelen wanneer een slag opnieuw moet worden gedaan
In het Regelboek 2023-2027 zijn verschillende regels die de uitdrukking "de slag telt niet" gebruikten (zoals regel 11.1b) gewijzigd. Het niet opnieuw spelen van een slag wanneer dat is vereist, heeft niet langer de straf van diskwalificatie tot gevolg, alhoewel het nog altijd een overtreding van de betreffende regel is.

Toelichting
Wanneer een slag vervalt en opnieuw moet worden gespeeld, maar de speler nalaat dit te doen is de kans groot dat de bal niet alleen van een verkeerde plaats wordt gespeeld, maar dat die plaats ook een significant voordeel geeft.
2019: Het niet opnieuw spelen van de slag maar de bal spelen zoals hij ligt, is spelen van een verkeerde plaats. De speler krijgt de algemene straf en wordt bij strokeplay als de verkeerde plaats een significant voordeel oplevert gediskwalificeerd.
2023: Het niet opnieuw spelen van de slag maar de bal spelen zoals hij ligt, is niet het spelen van een verkeerde plaats. De vorige slag (die moest vervallen) telt wel en de speler krijgt daarnaast de algemene straf.

Voorbeeld
In een strokeplay wedstrijd, speelt een speler een slag die vervalt niet opnieuw maar speelt de bal van de plaats waar deze tot stilstand is gekomen. 
2019: De vorige slag telt niet, maar de speler krijgt 2 strafslagen voor het spelen van de verkeerde plaats. De speler wordt gediskwalificeerd als hij significant voordeel heeft gehad door het spelen van die verkeerde plaats.
2023: De vorige slag telt wel en de speler krijgt 2 strafslagen.
 
Tot zover de informatie van de NGF.
 
De Regelcommissie
29 november 2022
 

DE MEEST BELANGRIJKE VERANDERINGEN VAN DE GOLFREGELS M.I.V. 1 JANUARI 2019

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de golfregels veranderd. We gaan van 28 regels terug naar 19 regels. Sommige regels zijn samengevoegd.
We bevelen ook de website Golf.nl aan (“de regels per 1 januari 2019”).Allereerst een paar veranderde/ nieuwe begrippen.
 • Het begrip “door de baan” wordt “general area” of “algemeen gebied”.
 • Definitie algemeen gebied: Het gebied van de baan dat de hele baan omvat, behalve
 1. De afslagplaats waarvan je moet spelen bij aanvang van de hole die je speelt;
 2. Alle hindernissen;
 3. Alle bunkers;
 4. De green van de hole die je speelt.
 • Met “Penalty area” of “hindernis” wordt bedoeld het gebied dat met rode en gele paaltjes (zie plaatje boven 3) zijn gemarkeerd. Dit kunnen ook gebieden zijn zonder water. Het begrip “waterhindernis” verdwijnt en wordt hindernis.
 • De bunker is een speciaal bewerkt gebied met zand (geen hindernis).
 • Dropzone: het gebied waarbinnen je een bal moet droppen bij het ontwijken van een belemmering volgens de regel.
 • Referentiepunt – punt markeren vanwaar je de dropzone bepaalt.
 
 1. Zoektijd naar de bal wordt 3 minuten.
  • Oude situatie 5 minuten.
 2. Eigen bal bewogen tijdens het zoeken. Terugplaatsen, geen straf.
  • Oude situatie: 1 strafslag wanneer je je eigen bal tijdens het zoeken bewoog
 3. Identificeren: je hoeft dit niet meer te melden aan je tegenstander/marker; wel moet je je bal markeren.
  • Oude situatie: Bij het identificeren moest je dit eerst melden bij je tegenstander/marker.
 4. Ingebedde bal mag zonder straf ontweken worden in het algemeen gebied.
  • Oude situatie: de ingebedde bal mocht alleen ontweken worden op het kort gemaaide gras.                                
 

 
Bepalen van je referentiepunt bij de ingebedde bal: Bepaal een punt zo dicht mogelijk achter de ingebedde bal. Markeer deze.
Meet met de langste club 1 clublengte naar rechts, naar links en naar achteren, niet dichter bij de hole. Drop nu de bal binnen deze halve taart.

Bal Out of Bounds of verloren, local rule, maar NIET bij ons.
Er bestaat enige onduidelijkheid over het alternatief om een OOB- of verloren bal met 2 strafslagen te spelen vanaf de plek waar de bal OOB of verloren is gegaan.Deze regel kun je niet terugvinden in het regelboekje en bestaat dus ook niet als algemene regel. De regel kan wel door een club ingevoerd worden als “local rule”.
De naam zegt het al, het is een plaatselijke regel wanneer de club die officieel als plaatselijke regel bekend maakt. Dat is bij de Groene Ster niet het geval.
Plaatselijke regels bij De Groene Ster staan achterop de scorekaart of hangen op het publicatiebord. Bij een nieuwe plaatselijke regel wordt deze ook via de website bekend gemaakt.
Wanneer je op onze baan een bal OOB slaat of je bal is verloren, dan is er maar één mogelijkheid: terug naar de plek waar je het laatst geslagen hebt met 1 strafslag.
Om de vaart in de baan te behouden is het aan te raden om zoveel mogelijk een provisionele bal te slaan als je denkt dat je bal OOB of moeilijk vindbaar is.
Je hoeft dan niet terug naar de plek waar je de bal het laatst geslagen hebt. Ligt je bal niet OOB of vind je hem, dan ga je verder met de originele bal en vervalt de provisionele bal.
Ligt je bal inderdaad OOB of vind je je bal niet terug dan verder met de provisionele bal met bijtelling van  één strafslag.
 
Let op: competitiespelers:
Dat ook de NGF ongelukkig is met bovengenoemde mogelijkheid bewijst het competitiereglement 2019.
5.2 GOLFREGELS EN PLAATSELIJKE REGELS
De Golfregels zoals vastgesteld door R&A Rules Ltd. en de plaatselijke regels van de club waar wordt gespeeld, zijn van toepassing tijdens de NGF-competitie.
Echter mocht de club de plaatselijke regel, alternatief voor slag en afstand voor een bal die verloren of buiten de baan is, hebben ingesteld, dan geldt deze niet.


Regel 14  Droppen van de bal.
We zijn weer een paar weken verder in het jaar 2019 en het is misschien goed om af en toe nog eens een veranderde regel te herhalen.
Regel 14 is zo’n verandering die nog wel eens wordt vergeten. De straf wordt niet genoemd in het regelboekje, maar is te vinden in de Rules of Golf.
Droppen op schouderhoogte is zo’n ingesleten begrip, dat je dat vrijwel automatisch (dus fout) doet.De bal moet op de juiste plaats en op de juiste manier worden gedropt d.w.z.:
 • markeer het referentiepunt en meet of schat 1 clublengte niet dichter bij de hole
 • gebruik hiervoor de langste club uit je tas, behalve de putter

 
 • droppen vanaf kniehoogte (links is juist, rechts is fout)
 • de bal moet worden gedropt in de dropzone
 • de bal moet tot stilstand komen in de dropzone
 
Wanneer de bal verkeerd is gedropt (bv vanaf schouderhoogte) of de bal rolt buiten de dropzone, dan moet je de bal zonder straf opnieuw droppen.
 
Let op: Je hebt niet op de juiste manier gedropt en doet daarna een slag:
 • bij het slaan van de bal buiten de dropzone: 2 strafslagen
 • bij het niet juist droppen, maar de bal ligt wel in de dropzone: 1 strafslag
Andere belangrijke veranderingen van de Golfregels 2019

1. Droppen – de bal moet in de dropzone landen en tot stilstand komen. Rolt de bal buiten de dropzone, zonder straf opnieuw droppen.
 • Oude situatie: De bal mocht na het droppen 2 stoklengtes verrollen. 
2. Als je de bal opneemt om een belemmering te ontwijken, mag je een andere bal pakken.
 • Oude situatie: je moest met dezelfde bal verder. 
3. Bal raakt eigen speler of eigen uitrusting – geen straf.
 • Oude situatie: De speler kreeg 1 strafslag.
4. Bal meer dan éénmaal raken (“double hit”) – telt als één slag.
 • Oude situatie: meer dan één keer raken tijdens een slag – 1 strafslag 
5. Losse natuurlijke voorwerpen mogen overal worden weggehaald.
 • Oude situatie: Losse natuurlijke voorwerpen mochten niet worden weggehaald uit de bunker en de waterhindernis.
6. Je mag het zand in de bunker niet aanraken rondom je bal (je mag het zand nog steeds niet testen, maar wel op je club leunen als je even moet wachten). Je mag dus wel alvast voetstappen weg harken, als je de speellijn van de bal maar niet verbetert. Je mag niet grounden.
 • Oude situatie: dat was al zo, maar je mocht niet op je club leunen.
7. Een onspeelbare bal buiten de bunker droppen mag met 2 strafslagen.
 • Oude situatie: Onspeelbare bal altijd in de bunker droppen, tenzij je terugging naar de plek waarvan je het laatst geslagen had (1 strafslag).

 
 1. Terug naar de plek waarvan je het laatst geslagen hebt (1 strafslag);
 2. Droppen in rechte lijn naar achteren in de bunker (1 strafslag);
 3. Droppen 2 clublengtes in de bunker (1 strafslag);
 4. Buiten de bunker in rechte lijn met de vlag naar achteren (2 strafslagen).
Opmerking: Er moet altijd eerst een referentie punt gemarkeerd worden, daarna 1 of 2 clublengtes uitmeten naar rechts, naar links en naar achteren. Droppen op kniehoogte. De bal mag niet buiten de dropzone rollen.
 
8. Waterhindernissen worden nu hindernissen (penalty areas) genoemd. In een hindernis mag je grounden en natuurlijke voorwerpen weghalen. Bunker zie 11 en 12.
 • Oude situatie: Waterhindernissen en bunkers hadden dezelfde regels 
9. Een hindernis wordt gemarkeerd met rode of gele palen. Wanneer een hindernis met rode palen is gemarkeerd mag je niet aan de “overkant” droppen.
 • Oude situatie: Bij een rode waterhindernis kon je aan de overkant van het water nog wel eens een taartpuntje vinden waarbinnen je mocht droppen. Bij ons op de baan zijn die waterhindernissen zo veel mogelijk geel.

Rode hindernis: X is het punt waar de bal het laatst de grens van de hindernis is gepasseerd
3 mogelijkheden met 1 strafslag:
 1. terug naar de plek waar je de bal het laatst geslagen hebt (1);
 2. In rechte lijn met de vlag naar achteren (2) referentiepunt markeren;
 3. clublengtes uitmeten niet dichter bij de hole (3).

Gele hindernis 2 mogelijkheden met 1 strafslag, X is de punt waar de bal het laatst de grens is gepasseerd
 1.   terug naar de plek waar je de bal het laatst geslagen hebt (1);
 2.   In rechte lijn met de vlag naar achteren (2) referentiepunt markeren
                       Opmerking: altijd eerst het referentiepunt markeren.
Natuurlijk mag je de bal altijd spelen zoals hij ligt zonder straf!
Bij de rode hindernis vervalt de mogelijkheid om aan de overkant te droppen.

10. Je mag de grond of het water aanraken in hindernissen.
 • Oude situatie: In de waterhindernis mocht je niet “grounden” of met je club het water aanraken in de backswing. NB een bunker valt niet onder begrip hindernis!
 
11. Stand innemen op een verkeerde green is niet toegestaan.
 • Oude situatie: je mocht op de green staan als je de verkeerde green wilde ontwijken.


12. Bal beweegt op de green nadat deze was gemarkeerd – bal terugplaatsen zonder straf.
 • Oude situatie: de bal verplaatst door de wind, spelen zoals die ligt. 
13. De bal per ongeluk bewogen op de green – terugplaatsen zonder straf.
 • Oude situatie: sinds 1 januari 2018 mocht dat al. 
14. Je mag alle schade herstellen op de green, behalve onderhoudschade zoals verticuteer gaten e.d.
 • Oude situatie: Alleen pitchmarks mochten hersteld worden.
15. De bal mag de vlaggenstok in de hole raken na een slag op de green.
 • Oude situatie: Bal raakt de vlaggenstok – 2 strafslagen.
16. Een bal die klem zit tussen de vlaggenstok en de rand van de hole is uitgeholed.
 • Oude situatie: de bal was pas uitgeholed als de bal geheel onder het maaiveld lag. Dat is nog steeds zo wanneer de vlag niet in de hole staat.
17. Je mag geen club langs je voeten leggen om “op te lijnen” .
 • Oude situatie: dat was toegestaan. 
18. Een caddie mag niet helpen met “oplijnen”.
 • Oude situatie: dat was toegestaan.
19. Speel zo vlot mogelijke: Ready Golf!! Met in achtneming van de veiligheid mag je de bal “voor je beurt spelen”.
 • Oude situatie: de golfer die het verst van de hole aflag moest de bal het eerst spelen.


 

ONZE SPONSOREN