De golfregels vanaf 1-1-2019

De meest belangrijke veranderingen van de Golfregels m.i.v. 1 januari 2019.
 
Met ingang van 1 januari 2019 zijn de golfregels veranderd. We gaan van 28 regels terug naar 19 regels. Sommige regels zijn samengevoegd.
We bevelen ook de website Golf.nl aan (“de regels per 1 januari 2019”).Allereerst een paar veranderde/ nieuwe begrippen.
 • Het begrip “door de baan” wordt “general area” of “algemeen gebied”.
 • Definitie algemeen gebied: Het gebied van de baan dat de hele baan omvat, behalve
 1. De afslagplaats waarvan je moet spelen bij aanvang van de hole die je speelt;
 2. Alle hindernissen;
 3. Alle bunkers;
 4. De green van de hole die je speelt.
 • Met “Penalty area” of “hindernis” wordt bedoeld het gebied dat met rode en gele paaltjes (zie plaatje boven 3) zijn gemarkeerd. Dit kunnen ook gebieden zijn zonder water. Het begrip “waterhindernis” verdwijnt en wordt hindernis.
 • De bunker is een speciaal bewerkt gebied met zand (geen hindernis).
 • Dropzone: het gebied waarbinnen je een bal moet droppen bij het ontwijken van een belemmering volgens de regel.
 • Referentiepunt – punt markeren vanwaar je de dropzone bepaalt.
 
 1. Zoektijd naar de bal wordt 3 minuten.
  • Oude situatie 5 minuten.
 2. Eigen bal bewogen tijdens het zoeken. Terugplaatsen, geen straf.
  • Oude situatie: 1 strafslag wanneer je je eigen bal tijdens het zoeken bewoog
 3. Identificeren: je hoeft dit niet meer te melden aan je tegenstander/marker; wel moet je je bal markeren.
  • Oude situatie: Bij het identificeren moest je dit eerst melden bij je tegenstander/marker.
 4. Ingebedde bal mag zonder straf ontweken worden in het algemeen gebied.
  • Oude situatie: de ingebedde bal mocht alleen ontweken worden op het kort gemaaide gras.                                
 

 
Bepalen van je referentiepunt bij de ingebedde bal: Bepaal een punt zo dicht mogelijk achter de ingebedde bal. Markeer deze.
Meet met de langste club 1 clublengte naar rechts, naar links en naar achteren, niet dichter bij de hole. Drop nu de bal binnen deze halve taart.

Bal Out of Bounds of verloren, local rule, maar NIET bij ons.
 
Er bestaat enige onduidelijkheid over het alternatief om een OOB- of verloren bal met 2 strafslagen te spelen vanaf de plek waar de bal OOB of verloren is gegaan.


Deze regel kun je niet terugvinden in het regelboekje en bestaat dus ook niet als algemene regel. De regel kan wel door een club ingevoerd worden als “local rule”.
De naam zegt het al, het is een plaatselijke regel wanneer de club die officieel als plaatselijke regel bekend maakt. Dat is bij de Groene Ster niet het geval.
Plaatselijke regels bij De Groene Ster staan achterop de scorekaart of hangen op het publicatiebord. Bij een nieuwe plaatselijke regel wordt deze ook via de website bekend gemaakt.
Wanneer je op onze baan een bal OOB slaat of je bal is verloren, dan is er maar één mogelijkheid: terug naar de plek waar je het laatst geslagen hebt met 1 strafslag.
Om de vaart in de baan te behouden is het aan te raden om zoveel mogelijk een provisionele bal te slaan als je denkt dat je bal OOB of moeilijk vindbaar is.
Je hoeft dan niet terug naar de plek waar je de bal het laatst geslagen hebt. Ligt je bal niet OOB of vind je hem, dan ga je verder met de originele bal en vervalt de provisionele bal.
Ligt je bal inderdaad OOB of vind je je bal niet terug dan verder met de provisionele bal met bijtelling van  één strafslag.
 
Let op: competitiespelers:
Dat ook de NGF ongelukkig is met bovengenoemde mogelijkheid bewijst het competitiereglement 2019.
5.2 GOLFREGELS EN PLAATSELIJKE REGELS
De Golfregels zoals vastgesteld door R&A Rules Ltd. en de plaatselijke regels van de club waar wordt gespeeld, zijn van toepassing tijdens de NGF-competitie.
Echter mocht de club de plaatselijke regel, alternatief voor slag en afstand voor een bal die verloren of buiten de baan is, hebben ingesteld, dan geldt deze niet.


Regel 14  Droppen van de bal.
 
We zijn weer een paar weken verder in het jaar 2019 en het is misschien goed om af en toe nog eens een veranderde regel te herhalen.
Regel 14 is zo’n verandering die nog wel eens wordt vergeten. De straf wordt niet genoemd in het regelboekje, maar is te vinden in de Rules of Golf.
Droppen op schouderhoogte is zo’n ingesleten begrip, dat je dat vrijwel automatisch (dus fout) doet.De bal moet op de juiste plaats en op de juiste manier worden gedropt d.w.z.:
 • markeer het referentiepunt en meet of schat 1 clublengte niet dichter bij de hole
 • gebruik hiervoor de langste club uit je tas, behalve de putter

 
 • droppen vanaf kniehoogte (links is juist, rechts is fout)
 • de bal moet worden gedropt in de dropzone
 • de bal moet tot stilstand komen in de dropzone
 
Wanneer de bal verkeerd is gedropt (bv vanaf schouderhoogte) of de bal rolt buiten de dropzone, dan moet je de bal zonder straf opnieuw droppen.
 
Let op: Je hebt niet op de juiste manier gedropt en doet daarna een slag:
 • bij het slaan van de bal buiten de dropzone: 2 strafslagen
 • bij het niet juist droppen, maar de bal ligt wel in de dropzone: 1 strafslag
Andere belangrijke veranderingen van de Golfregels 2019

1. Droppen – de bal moet in de dropzone landen en tot stilstand komen. Rolt de bal buiten de dropzone, zonder straf opnieuw droppen.
 • Oude situatie: De bal mocht na het droppen 2 stoklengtes verrollen. 
2. Als je de bal opneemt om een belemmering te ontwijken, mag je een andere bal pakken.
 • Oude situatie: je moest met dezelfde bal verder. 
3. Bal raakt eigen speler of eigen uitrusting – geen straf.
 • Oude situatie: De speler kreeg 1 strafslag.
4. Bal meer dan éénmaal raken (“double hit”) – telt als één slag.
 • Oude situatie: meer dan één keer raken tijdens een slag – 1 strafslag 
5. Losse natuurlijke voorwerpen mogen overal worden weggehaald.
 • Oude situatie: Losse natuurlijke voorwerpen mochten niet worden weggehaald uit de bunker en de waterhindernis.
6. Je mag het zand in de bunker niet aanraken rondom je bal (je mag het zand nog steeds niet testen, maar wel op je club leunen als je even moet wachten). Je mag dus wel alvast voetstappen weg harken, als je de speellijn van de bal maar niet verbetert. Je mag niet grounden.
 • Oude situatie: dat was al zo, maar je mocht niet op je club leunen.
7. Een onspeelbare bal buiten de bunker droppen mag met 2 strafslagen.
 • Oude situatie: Onspeelbare bal altijd in de bunker droppen, tenzij je terugging naar de plek waarvan je het laatst geslagen had (1 strafslag).

 
 1. Terug naar de plek waarvan je het laatst geslagen hebt (1 strafslag);
 2. Droppen in rechte lijn naar achteren in de bunker (1 strafslag);
 3. Droppen 2 clublengtes in de bunker (1 strafslag);
 4. Buiten de bunker in rechte lijn met de vlag naar achteren (2 strafslagen).
Opmerking: Er moet altijd eerst een referentie punt gemarkeerd worden, daarna 1 of 2 clublengtes uitmeten naar rechts, naar links en naar achteren. Droppen op kniehoogte. De bal mag niet buiten de dropzone rollen.
 
8. Waterhindernissen worden nu hindernissen (penalty areas) genoemd. In een hindernis mag je grounden en natuurlijke voorwerpen weghalen. Bunker zie 11 en 12.
 • Oude situatie: Waterhindernissen en bunkers hadden dezelfde regels 
9. Een hindernis wordt gemarkeerd met rode of gele palen. Wanneer een hindernis met rode palen is gemarkeerd mag je niet aan de “overkant” droppen.
 • Oude situatie: Bij een rode waterhindernis kon je aan de overkant van het water nog wel eens een taartpuntje vinden waarbinnen je mocht droppen. Bij ons op de baan zijn die waterhindernissen zo veel mogelijk geel.

Rode hindernis: X is het punt waar de bal het laatst de grens van de hindernis is gepasseerd
3 mogelijkheden met 1 strafslag:
 1. terug naar de plek waar je de bal het laatst geslagen hebt (1);
 2. In rechte lijn met de vlag naar achteren (2) referentiepunt markeren;
 3. clublengtes uitmeten niet dichter bij de hole (3).

Gele hindernis 2 mogelijkheden met 1 strafslag, X is de punt waar de bal het laatst de grens is gepasseerd
 1.   terug naar de plek waar je de bal het laatst geslagen hebt (1);
 2.   In rechte lijn met de vlag naar achteren (2) referentiepunt markeren
                       Opmerking: altijd eerst het referentiepunt markeren.
Natuurlijk mag je de bal altijd spelen zoals hij ligt zonder straf!
Bij de rode hindernis vervalt de mogelijkheid om aan de overkant te droppen.

10. Je mag de grond of het water aanraken in hindernissen.
 • Oude situatie: In de waterhindernis mocht je niet “grounden” of met je club het water aanraken in de backswing. NB een bunker valt niet onder begrip hindernis!
 
11. Stand innemen op een verkeerde green is niet toegestaan.
 • Oude situatie: je mocht op de green staan als je de verkeerde green wilde ontwijken.


12. Bal beweegt op de green nadat deze was gemarkeerd – bal terugplaatsen zonder straf.
 • Oude situatie: de bal verplaatst door de wind, spelen zoals die ligt. 
13. De bal per ongeluk bewogen op de green – terugplaatsen zonder straf.
 • Oude situatie: sinds 1 januari 2018 mocht dat al. 
14. Je mag alle schade herstellen op de green, behalve onderhoudschade zoals verticuteer gaten e.d.
 • Oude situatie: Alleen pitchmarks mochten hersteld worden.
15. De bal mag de vlaggenstok in de hole raken na een slag op de green.
 • Oude situatie: Bal raakt de vlaggenstok – 2 strafslagen.
16. Een bal die klem zit tussen de vlaggenstok en de rand van de hole is uitgeholed.
 • Oude situatie: de bal was pas uitgeholed als de bal geheel onder het maaiveld lag. Dat is nog steeds zo wanneer de vlag niet in de hole staat.
17. Je mag geen club langs je voeten leggen om “op te lijnen” .
 • Oude situatie: dat was toegestaan. 
18. Een caddie mag niet helpen met “oplijnen”.
 • Oude situatie: dat was toegestaan.
19. Speel zo vlot mogelijke: Ready Golf!! Met in achtneming van de veiligheid mag je de bal “voor je beurt spelen”.
 • Oude situatie: de golfer die het verst van de hole aflag moest de bal het eerst spelen.


 

STERSPONSOR

ONZE SPONSOREN