Redactie

De redactie commissie verzorgt de berichtgeving op de website via de rubriek Laatste Nieuws en de wekelijkse nieuwsbrief Off Course bulletin (kortweg OCB).
Heb je ook berichten die je graag op de website of in de nieuwsbrief geplaatst ziet? Stuur dan een mail naar redactie@leeuwardergolfclub.nl

Oproep:
De redactie komt graag in contact met leden die willen toetreden tot de redactie. Jong, oud, en ieder daar tussenin die affiniteit met schrijven en/of fotobewerking (om beeld en tekst nog beter aan te laten sluiten) heeft, ontvangen wij met open armen. Samen op een goede en deskundige manier de andere leden van informatie voorzien is onze uitdaging. Wij zouden het op prijs stellen dat meerdere leden deze uitdaging met ons aan zouden willen gaan. Wil je eerst meer informatie? Stuur een mail naar redactie@leeuwardergolfclub.nlREDACTIESTATUUT voor Leeuwarder Golfclub De Groene Ster (LGGS)
versie oktober 2022

Artikel 1
De LGGS communiceert met name via haar website. Met betrekking tot die communicatie hecht het bestuur aan een redactiecommissie die werkt met een redactiestatuut waardoor de kwantiteit en kwaliteit van de communicatie overeenkomstig de afgesproken richtlijnen kan verlopen. 
Artikel 2
'De communicatiekanalen, met name de website' hebben ten doel:
 • Het bekend maken en verduidelijken van het beleid van LGGS
 • Het bevorderen van het contact tussen de leden en de vereniging door middel van verslagen en mededelingen over wedstrijden en andere gebeurtenissen.
 • Het geven van actuele informatie over voor de vereniging belangrijke ontwikkelingen die zich in de golfwereld voordoen;
Artikel 3
De secretaris van het bestuur ziet er op toe dat de redactie de afspraken in het statuut nakomt en dat de website beantwoordt aan het doel.
Artikel 4
De redactie bestaat uit:
Minimaal 3 leden en maximaal 7 leden. Een lid is de 'linking pin' naar ICT en Communicatie, waardoor continuïteit tussen creatie (tekst en beeldmateriaal) en communicatie (plaatsen op de site) is geborgd. Redactieleden zijn verantwoordelijk voor kwantiteit (informatie) en kwaliteit (presentatie). Bij vertrek uit de redactie zorgt (bij voorkeur) de redactie voor aanvulling van de bezetting. Indien mogelijk wordt de redactie uitgebreid met een lid met kennis van zaken rondom jeugd. Daarnaast is het streven erop gericht iemand in de redactie te benoemen met een journalistieke achtergrond. 
Artikel 5
De redactie is, met inachtneming van het in artikel 3 bepaalde, verantwoordelijk voor de samenstelling, de inhoud, de lay-out. De redactie redigeert volgens journalistieke principes van onafhankelijkheid en betrouwbaarheid en neemt daarbij de binnen de vereniging gehanteerde regelgeving (AVG1) in acht.
Artikel 6
Nieuwswaardige feiten, verslagen, enzovoort worden zo snel als mogelijk gepubliceerd, maar niet voordat deze door de eindredactie zijn gecontroleerd.
Artikel 7
De redactieleden van de Nieuwsrubriek op de site en het OCB zijn alleen verantwoordelijk voor publicaties waar zij werkelijk de hand in hebben gehad, en die niet buiten hen om zijn geplaatst.
Artikel 8 
Een kritische houding is vanuit oogpunt van onpartijdigheid, betrouwbaarheid en clubbelang gewenst, maar daarbij gaat de redactie respectvol om met mensen, hun standpunten en met het clubbelang. In geval van voorgenomen publicatie van informatie die het aanzien van de club of van personen binnen de club kan schaden overlegt de redactie vooraf met het bestuur. 
 
Voorwaarden en Richtlijnen voor de kopij 
A. Voorwaarden en werkwijze m.b.t. de kopij
De redactie ontvangt kopij van de leden, redigeert deze en publiceert ze vervolgens op de website. De kopij moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • het gaat over de club en/of over de sport; 
 • is ondertekend door de schrijver: indien onder alias, dan is de naam van de schrijver bij de redactie bekend, anonieme bijdragen worden niet geplaatst;
 • is niet beledigend of kwetsend.
In principe wordt alles wat aan bovenstaande voorwaarden voldoet geplaatst, alleen van zeer individuele en persoonlijke berichten checkt de redactie of het echt voor voldoende leden bestemd of interessant is. Kopij, waarop naar mening van de redactie aan bekritiseerde commissies of personen gelegenheid tot weerwoord moet worden gegeven, wordt zo spoedig mogelijk aan de betrokkene(n) toegestuurd met het verzoek om een eventuele reactie per omgaande aan de redactie te zenden. 
In gevolge artikel 5 kan de redactie een bericht qua taal- en stijlfouten aanpassen zonder ruggespraak met de schrijver. In het geval van redactionele aanpassingen van een artikel, waardoor de feitelijke berichtgeving zou veranderen, wordt overleg gevoerd met de schrijver van het betreffende artikel.

B. Richtlijnen aan te leveren kopij 
Opmaak:
Word: platte tekst. 
Tabellen: bij voorkeur in PDF bestand; Excelbestand kunnen worden omgezet naar PDF
Foto’s: foto’s niet in de tekst, maar apart aanleveren in jpg of png formaat. Aangegeven kan worden waar de foto(’s)- en (eventueel) welke tekst erbij geplaatst moet worden. 

C. Kopij voor de website kan gaan over /of is afkomstig van:
Algemeen:
 • Bestuurlijke zaken
 • Redactionele zaken
 • Algemene clubzaken en bijvoorbeeld vacatures en andere huishoudelijke zaken die over de hele club gaan
 Golfen:
 • verhalen, uitslagen, aankondigingen wedstrijden etc.
 • wedstrijdkalender
Commissies:
-Baancommissie
-GEO-commissie
-Commissie Golf & Business
-Handicartcommissie
-ICT-commissie
-MarCom commissie
-Marshalcommissie
-Nieuwe-leden commissie
-Onderhoudscommissie
-Regel- en Handicap commissie
-Technische commissie
-Commissie van Beroep
-Wedstrijdcommissies
 
En voorts:
 • Stichting Golfbaan Leeuwarden
 • St. Obligatiefonds LGGS
 • Greenkeepers
 • Golfstore Friesland
D. Redactievergaderingen
De redactie vergadert ca. 1 x per 3 maanden
 

ONZE SPONSOREN